Algemene voorwaarden stichting SBNG

Algemene voorwaarden Stichting SBNG

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting SBNG zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna genoemd: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Stichting SBNG worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting SBNG worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting SBNG ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de afnemer die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Stichting SBNG zijn vrijblijvend en Stichting SBNG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stichting SBNG. Stichting SBNG is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting SBNG dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen (van openbaar verkrijgbare producten in de webwinkel van Stichting SBNG)

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Stichting SBNG.

Stichting SBNG werkt voornamelijk met vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen. De afgenomen diensten/producten dient u dan ook te betalen voordat de boeken geleverd worden.

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Stichting SBNG bent u een bedrag van vijfentwintig (25) euro aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorekening van Stichting SBNG. Indien Stichting SBNG haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Stichting SBNG om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent gebleven, is Stichting SBNG gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

De door Stichting SBNG opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Annulering

De auteur is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Stichting SBNG met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Stichting SBNG ontstane schade vergoedt. Onder de schade worden begrepen de door Stichting SBNG geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Stichting SBNG reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Stichting SBNG verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Stichting SBNG geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Stichting SBNG garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

Voor door Stichting SBNG geleverde producten en/of diensten gelden dezelfde garantievoorwaarden, zoals deze door de fabrikant/leverancier van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Ten aanzien hiervan fungeert Stichting SBNG slechts als loket tussen fabrikant/leverancier en koper.

De aansprakelijkheid van Stichting SBNG uit hoofde van enig overeengekomen levering van een product of dienst is beperkt tot voor met de levering van een product of dienst factuurwaarde/het bedrag dat koper ter zake van de producten en/of diensten aan Stichting SBNG heeft voldaan

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stichting SBNG daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting SBNG de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product uit de webwinkel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Stichting SBNG te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stichting SBNG, dan wel tussen Stichting SBNG en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Stichting SBNG, is Stichting SBNG niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Stichting SBNG.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Stichting SBNG zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Stichting SBNG en zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Adresgegevens zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden en ook niet doorverkocht worden aan derden.

Artikel 11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting SBNG ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Stichting SBNG gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting SBNG kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

Indien u aan Stichting SBNG schriftelijk opgave doet van een adres, is Stichting SBNG gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Stichting SBNG schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Stichting SBNG gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stichting SBNG deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting SBNG in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting SBNG vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Stichting SBNG is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.